د لرګیو دوکان

د لرګیو پلورنځی

Takhār, Taluqan, Afghanistan
No comments yet.

Latest comments

You must be logged in to add a comment

Register

 

Read Privacy Policy